Проект Закону України «про Внесення Змін До Деяких Законодавчих Актів України Щодо Поширення Повноважень Органів Місцевого Самоврядування Територіальних Громад На Всю Територію Відповідної Сільської, Селищної, Міської Територіальної Громади»

Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. Перший заступник, заступники голови громади призначаються на посади головою громади на строк його повноважень. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради. Порядок організації роботи старости визначається цим Законом та Положенням про старосту, затвердженим радою громади. Адміністратори Реєстру повноважень та особливості їх доступу до Реєстру повноважень визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Обсяг відомостей, які вносяться до Реєстру повноважень та порядок доступу до них визначається Кабінетом Міністрів України. Передача делегованих повноважень одним органом місцевого самоврядування іншому забороняється.

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Рішення суду у справі щодо забезпечення законності виконується негайно.

Посадова особа органів місцевого самоврядування – особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консульта- тивно-дорадчих функцій та отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Грн. За листопад 2021 року.

повноваження органів місцевого самоврядування

Сесія може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, виконавчого комітету ради. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Відповідно до цих завдань визначаються і функції місцевого самоврядування, під якими розуміють основні напрямки діяльності територіальних громад, органів місцевого самоврядування по вирішенню завдань місцевого самоврядування (муніципальної діяльності). 7) реєстрація у встановленому порядку місцевих об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Тамара Іщенко: Вакцинація Населення

Повноваження та функції районної ради визначені відповідно до положень Європейської хартії про місцеве самоврядування, та встановлюються Конституцією України і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших правових актах. Детальніше studmp про те, якими повноваженнями наділені сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи у сфері земельних відносин, консультують фахівці Сарненського місцевого центру. Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі.

Олександр Лисенко: Вирішення Таких Фундаментальних Питань Як Будівництво Полігону

Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб. Майнові операції, які здійснюються районною або обласною радою з об’єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню. Доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.

Голова районної, обласної, районної у місті ради в межах своїх повноважень видає розпорядження. На осіб, які займають виборні посади, поширюються обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» для посадових осіб місцевого самоврядування. Здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Перелік власних повноважень, які здійснюються радою громади або її виконавчими органами у обов’язковому порядку, визначається цим Законом. Орган місцевого самоврядування має право не виконувати делеговане повноваження, яким його наділено з порушенням умов та принципів, визначених Конституцією України та цим законом.

Система Місцевого Самоврядування України

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. Щодо об’єктів, які розташовані поза межами населених пунктів (реалізація ідеї повсюдності місцевого самоврядування). АМУ пропонує залишити норми в законах, які передбачають обов’язковість отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками.